Site Loader

Poleg razpisov za subvencije – vse manj je takih, prek katerih je mogoče kupiti stroje ali pa graditi objekte – so za podjetja na voljo tudi različne povratne oblike sofinanciranja projektov. Pogledali smo, kaj vse je na voljo ta hip.

Za podjetja ima največji nabor posojilnih programov SID banka. Podjetja tako lahko dobijo posojilo za razvojne projekte in izboljšanje kapitalske ustreznosti.

Posojila za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije

Iz Sklada skladov (gre za finančne instrumente v okviru evropskih sredstev) SID banka skupaj z bankami posrednicami omogoča najetje posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije. Posojila so namenjena startupom, espejem, malim, srednjim in velikim podjetjem ter zadrugam. Podjetje lahko najame od 10 tisoč do 10 milijonov evrov posojila. S posojilom je mogoče kriti do sto odstotkov upravičenih stroškov z vključenim DDV. Obrestna mera je nižja od tržne zaradi de minimis pomoči. Ročnost posojila je do devet let. Posojilo je namenjeno naložbam v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, med drugim za načrtovano raziskavo, tudi za naložbe, ki so povezane s projektom, ki je bil podprt s subvencijo za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij.

Programi neposrednega financiranja

Podjetje lahko dobi tudi posojilo za financiranje naložb, posebna posojila so namenjena področju turizma ter projektom gozdno-lesne predelovalne verige. Osnovni pogoj za ta posojila je, da ima podjetje najmanj dva zaposlena in posluje najmanj dve leti. Prosilec za posojilo mora zagotoviti najmanj 15 odstotkov lastne udeležbe.

 • Financiranje naložbenih projektov

Najeti je mogoče od sto tisoč do 10 milijonov evrov posojila. Obrestna mera je nižja od tržnih, njena višina je odvisna od več dejavnikov. Ročnost posojila je do 20 let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice največ pet let, vendar ne več kot polovice ročnosti posojila. Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Posojilo je mogoče porabiti za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva med drugim na področju podjetniških projektov v vseh fazah razvoja, raziskav in zaposlovanja težje zaposljivih.

 • Financiranje naložb za trajnostno rast turizma

Posojila za projekte v turizmu so namenjena financiranju naložb v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva za gradnjo, nakup ali obnovo gostinskih namestitvenih zmogljivosti, turistične infrastrukture in turističnih znamenitosti. Višina posojila je od 10 tisoč do 20 milijonov evrov. Ročnost posojila je od šest do 30 let. Obrestna mera je odvisna od višine posojila, ročnosti, bonitete in oblike zavarovanj.

 • Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo

Ta posojilni program je namenjen MSP, ki želijo zgraditi nove obrate za predelavo lesa, tehnološko posodobiti obrate za predelavo lesa ali pa razviti izdelke z visoko dodano vrednostjo. Mogoče je najeti od sto tisoč do pet milijonov evrov posojila, z dobo odplačila do 15 let. Obrestna mera je nižja od tržnih, je pa odvisna od več dejavnikov

 • Financiranje MSP

Za mala in srednja podjetja je predviden poseben posojilni program, namenjen financiranju vsakodnevnega poslovanja in spodbujanju internacionalizacije. MSP lahko najamejo od sto tisoč do pet milijonov evrov posojila, sami morajo zagotoviti 15 odstotkov naložbe. Ročnost posojila je lahko od treh do desetih let, obrestna mera je nižja od tržne, je pa odvisna od več dejavnikov. Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Posojila za kapitalsko utrjevanje MSP

Prek dveh posojilnih programov MSP SID banka ponuja tudi povratna sredstva za krepitev poslovanja, kapitalsko utrjevanje in naložbe. Namenjena sta podjetjem z zdravim poslovnim modelom in jasno vizijo razvoja, ki pa so podkapitalizirana in imajo omejen dostop do virov financiranja. Podjetje lahko dobi od sto tisoč do pet milijonov evrov posojila z ročnostjo od šest do 12 let. Obrestna mera je šestmesečni EURIBOR plus pribitek 2,5 odstotne točke.

Jamstva za najeta bančna posojila in subvencije obrestne mere

Prek Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) lahko podjetja dobijo jamstvo za posojila, najeta pri bankah, ob tem se tudi subvencionira obrestna mera. Jamstva so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem. Podjetniški sklad nastopa kot porok, in sicer zagotovi 60- ali 80-odstotno zavarovanje bančnega posojila. Razpis je odprt do 15. oktobra letos.

Razpise za jamstva na bančna posojila imajo tudi nekatere regionalne razvojne agencije. Ti ukrepi so namenjeni podjetjem, ki imajo sedeže v občinah, ki sodijo pod posamezno agencijo.

 • Jamstva za posojila na Koroškem

RRA Koroška izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. Upravičenci do posojil in jamstev so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja. Posojila za naložbe imajo ročnost do osem let, najeti je mogoče tudi posojilo za obratna sredstva in predfinanciranje z dobo vračila do treh let. Višina jamstva je od 50 do 80 odstotkov. Obrestna mera je odvisna od posamične sodelujoče banke.

 • Jamstva za posojila za obalno-kraško regijo

Prek Regionalnega razvojnega centra Koper(RRC) lahko mikro, mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in jamstev za naložbe do 120 tisoč evrov (ročnost do sedem let), obratna sredstva do 30 tisoč evrov (ročnost do tri leta) ter za zaposlovanje do pet tisoč evrov na novo delovno mesto ali samozaposlitev (ročnost do tri leta). Obrestna mera je odvisna od sodelujoče banke. Posojila so namenjena podjetjem, ki imajo sedež dejavnosti in vlagajo na območju občin: Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, mestna občina Koper, Piran in Sežana.

 • Jamstva za posojila na Dolenjskem

Prek Razvojnega centra Novo mesto lahko mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in jamstev za naložbe do 120 tisoč evrov (ročnost do sedem let), obratna sredstva do 40 tisoč evrov (ročnost do tri leta), za zaposlovanje do pet tisoč evrov na novo delovno mesto ali samozaposlitev (ročnost do tri leta) in predfinanciranje projektov do 60 tisoč evrov (ročnost do tri leta). Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: mestne občine Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Dolenjska podjetja, ki zaprosijo za posojilo, lahko dobijo tudi subvencijo obrestne mere. Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov, povezanih z najemom podjetniškega posojila. Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenska.

 • Jamstva za posojila v Posavju

Podjetja iz Posavja lahko dobijo jamstvo za bančno posojilo prek Regionalne razvojne agencije Posavje, in sicer za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi. Sodelujejo občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

 • Sofinanciranje obresti v primorsko-notranjski regiji

RRA Zeleni kras omogoča sofinanciranje obresti posojil. Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo po zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki prihajajo iz: občine Blokeobčine Cerknicaobčine Ilirska Bistricaobčine Loška dolinaobčine Pivka in občine Postojna. Skupna višina odobrenih sredstev za posamezno posojilo ne sme biti več kot 1.600 evrov oziroma 75 odstotkov vseh plačanih obresti za vlogo.

Razvojna, naložbena in mikroposojila za Goriško

Prek posebnega razpisa Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške lahko mikro in mala podjetja najamejo do 25 tisoč evrov posojila z ničodstotno letno obrestno mero. Ročnost posojila je do štiri leta. Na voljo so tudi naložbena in razvojna posojila, namenjena so mikro, malim in srednjim podjetjem. Gre za posojila do 50 oziroma sto tisoč evrov, z ročnostjo do pet oziroma devet let. Razpisi se zapirajo predvidoma konec avgusta.

Posebni ukrepi za problemska območja

 • Mikroposojila

Prek Slovenskega podjetniškega sklada lahko podjetja s problemskih območij ter po novem tudi z obmejnih problemskih območij najamejo mikroposojilo. Najeti je mogoče od pet do 25 tisoč evrov posojila, pogodbena fiksna obrestna mera je 1,1 odstotka. Najkrajša ročnost je 12 mesecev, najdaljša pa 60.

 • Razvojna posojila

Slovenski regionalno razvojni sklad ima za problemska območja (Pokolpje ter Hrastnik, Radeče, Trbovlje) in obmejna območja na voljo razvojna posojila. Najeti je mogoče od 25 tisoč do milijon evrov posojila, obrestna mera je fiksna, in sicer 0,1 odstotka na leto. Najdaljša doba odplačila je devet let, stroškov sklepanja in vodenja posojila ni.

Posojila za okoljske naložbe

Prek Eko sklada lahko podjetja dobijo posojilo za projekte, v okviru katerih se prispeva, denimo, k zmanjševanju toplogrednih plinov, onesnaženosti zraka in gospodarjenja z odpadki. Posojilo lahko krije med 75 in 85 odstotki priznanih stroškov naložbe, ob tem je najvišji znesek posojila dva milijona evrov. Najnižja obrestna mera je trimesečni EURIBOR plus pribitek 1,3 odstotne točke, najdaljša ročnost je 15 let.

Post Author: UPline