Site Loader
Vsa društva morajo oddati obračun DDPO Obračun DDPO morajo oddati tudi vsa društva, ne glede na to, ali so imela prihodke ali ne, opozarjajo na Fursu. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v 9. členu sicer ureja pravico do oprostitve plačila davka za zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Med njimi so lahko tudi društva. Nepridobitne organizacije so oproščene plačila DDPO iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti oziroma v delu opravljanja nepridobitne dejavnosti, tako da davek plačajo le od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti. Društva uveljavljajo oprostitev davka iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti v obračunu DDPO. In sicer tako, da iz celotnih prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida, izvzame prihodke od nepridobitne dejavnosti ter dejanske ali sorazmerne stroške te dejavnosti (27. člen ZDDPO-2). Zavezanec izvzame nepridobitne prihodke v polju 2.1 obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, ki je priloga 1 Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Obračun DDPO pa (v polju 6.1) daje zavezancu izbiro med dvema načinoma izvzema. Bodisi izvzema dejanske nepridobitne odhodke bodisi izvzema določen delež celotnih odhodkov, pri čemer za razdelitev uporabi delež nepridobitnih prihodkov v vseh prihodkih zavezanca. Obračun DDPO Zavezanec, ki izvzema dejanske odhodke mora za ta namen zagotoviti analitično ustrezno knjigovodsko spremljanje svojega poslovanja, vključno z opredelitvami ključev, po katerih deli (splošne) stroške, ki se ob svojem nastanku vsebinsko nanašajo tako na pridobitno kot na nepridobitno dejavnost. Vir: data.si

Post Author: UPline